जिल्हा परिषद चंद्रपूर

महत्वाची कागदपत्रे

अ.क्र. संदर्भ Download File
1 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे / विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता बाबत.
2 अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी निर्माण केलेला आराखडा (Type Plan) प्रमाणे बांधकाम खर्चाची वित्तीय मर्यादा वाढवण्याबाबत.
3 कोरोना प्रादुर्भावाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक खर्चास आर्थिक निर्बंधानातून वगळण्याबाबत.
4 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा २रा हप्ता प्रदान करणेबाबत.
5 राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरींग सिस्टिम प्रणालीचा वापर करणेबाबत.
6 जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या इमारत बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सूचना.
7 भारत सरकारने, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम.
8 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एन. सी. टी . ई ) यांच्या निकषानुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांबाबत.
9 प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) अनिवार्य करणेबाबत. स्पष्टीकरण संधीची गणना करण्याबाबत.
10 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्णतचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यामार्फत संबंधित विध्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याकरिता सादर योजना ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत.
11 महानगर पालिका/ नागरपालिकेतून प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमध्ये आंतरजिल्हा बदली(सेवा वर्ग करून ) देण्याबाबत शासन निर्णय स्थगित करणे बाबत.
12 जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांबाबत (सर्वसाधारण योजना) पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण.
13 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो /आदिवासी उपयोजना/अधिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत ०२ दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे या योजनेचा सुधारित शासन निर्णया बाबत.
14 पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबववण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये वस्तुरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये करण्याबाबत.
15 जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ मोडकळीस आलेल्या/धोकादायक झालेल्या इमारत बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सूचना.
16 Contract Renewal Procedure
17 Employee Performance Appraisal
18 SRLM GR
19 महिला व बाल कल्याण विभाग / एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प योजना (ICDS) अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा
20 माझी वसुंधरा अभियान
21 “ माझी वसुंधरा ”
22  माझी वसुंधरा योजना
23 आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर ग्राम योजना
24 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे निर्लेखन मंजूर जि.प.सर्व.साधारण सभा दि. १२-०८-२०२२
25 अंगणवाडी निर्लेखन दिनांक ३०/०५/२०२२ विषय जर.4/10
26 शा.पो.आ. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रात्याक्षिक परीक्षा निकाल
27 अंगणवाडी निर्लेखण ठराव जि. प. सर्वसाधारण सभा दि.25.05.2023 6/17
अ.क्र. संदर्भ Download File
1 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे / विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता बाबत.
2 अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी निर्माण केलेला आराखडा (Type Plan) प्रमाणे बांधकाम खर्चाची वित्तीय मर्यादा वाढवण्याबाबत.
3 कोरोना प्रादुर्भावाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक खर्चास आर्थिक निर्बंधानातून वगळण्याबाबत.
4 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा २रा हप्ता प्रदान करणेबाबत.
5 राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरींग सिस्टिम प्रणालीचा वापर करणेबाबत.
6 जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ मोडकळीस आलेल्या / धोकादायक झालेल्या इमारत बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सूचना.
7 भारत सरकारने, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम.
8 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एन. सी. टी . ई ) यांच्या निकषानुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांबाबत.
9 प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी ) शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) अनिवार्य करणेबाबत. स्पष्टीकरण संधीची गणना करण्याबाबत.
10 सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्णतचा निधी जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यामार्फत संबंधित विध्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याकरिता सादर योजना ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत.
11 महानगर पालिका/ नागरपालिकेतून प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमध्ये आंतरजिल्हा बदली(सेवा वर्ग करून ) देण्याबाबत शासन निर्णय स्थगित करणे बाबत.
12 जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांबाबत (सर्वसाधारण योजना) पशुवैद्यकीय संस्थांचे बांधकाम, बळकटीकरण व आधुनिकीकरण.
13 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो /आदिवासी उपयोजना/अधिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत ०२ दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे या योजनेचा सुधारित शासन निर्णया बाबत.
14 पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबववण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये वस्तुरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये करण्याबाबत.
15 जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ मोडकळीस आलेल्या/धोकादायक झालेल्या इमारत बांधकामाबाबत मार्गदर्शक सूचना.
16 Contract Renewal Procedure
17 Employee Performance Appraisal
18 SRLM GR
19 महिला व बाल कल्याण विभाग / एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प योजना (ICDS) अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा
20 माझी वसुंधरा अभियान
21 “ माझी वसुंधरा ”
22  माझी वसुंधरा योजना
23 आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर ग्राम योजना
24 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे निर्लेखन मंजूर जि.प.सर्व.साधारण सभा दि. १२-०८-२०२२
25 अंगणवाडी निर्लेखन दिनांक ३०/०५/२०२२ विषय जर.4/10
26 शा.पो.आ. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रात्याक्षिक परीक्षा निकाल
27 अंगणवाडी निर्लेखण ठराव जि. प. सर्वसाधारण सभा दि.25.05.2023 6/17