जिल्हा परिषद चंद्रपूर

सेवाजेष्ठता सूची

जिल्हा परिषद, चंद्रपूर अंतर्गत सेवाजेष्ठता सूची

सामान्य प्रशासन

सहायक प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


विस्तार अधिकारी (सां.) यांची दि. 01/01/2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


लघुलेखक यांची दि. 01/01/2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


वरीष्ठ सहायक यांची दि. 01/01/2022 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


स.प्र.अ./क.प्र.अ./ वि.अ./व.सहा. या पदावरील दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. 1/1/2022 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


सहायक प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


विस्तार अधिकारी (सां.) यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


वरीष्ठ सहायक यांची दि. 01/01/2023 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


सहायक प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची दि. 01/01/2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


विस्तार अधिकारी (सां.) यांची दि. 01/01/2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


वरीष्ठ सहायक यांची दि. 01/01/2023 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


स.प्र.अ./क.प्र.अ./ वि.अ./व.सहा. या पदावरील दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. 1/1/2023 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी
View File


वित्त विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

ग्रामपंचायत विभाग

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी दिनांक 28-03-2022
View File


ग्राम पंचायत कर्मचारी यांची दिनांक 28/03/2022 ची अंतीम जेष्ठता यादी
View File


ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दिनांक 28/03/2022 ची अंतीम जेष्ठता यादी
View File


ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दिनांक 28/03/2022 ची अंतीम जेष्ठता यादी
View File


ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची अंतीम सेवा जेष्ठता यादी .सन 2022
View File


ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी
View File


ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी दिनांक 28-03-2022
View File


ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी दिनांक 28-03-2022
View File


ग्रामसेवक या संवर्गाची अंतरिम सेवा जेष्ठता सुची 2023
View File


ग्रामसेवक दिव्‍यांग यादी अंतरीम सेवा ज्येष्ठता सुची दिनांक 01 जानेवारी 2023
View File


ग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील अंतरिम सेवा जेष्ठता सुची 2023
View File


विस्तार अधिकारी (पंचायत) या संवर्गाची अंतरिम सेवा जेष्ठता सुची 2023
View File


विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी. दिनांक 01 जानेवारी 2023.
View File


विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी. दिनांक 01 जानेवारी 2023.
View File


विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी. दिनांक 01 जानेवारी 2023.
View File


विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठता यादी. दिनांक 01 जानेवारी 2023.
View File


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

समाज कल्याण विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

कृषी विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

शिक्षण विभाग (माध्यमिक)

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

बांधकाम विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

छोटे पाटबंधारे विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

म. ग्रा. रो. ह. यो

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

डॉक्युमेंट अपलोड नाही