जिल्हा परिषद चंद्रपूर

सर्व सामान्य बदल्या

जिल्हा परिषद, चंद्रपूर अंतर्गत प्रशासकीय व विनंती बदल्या

ग्रामपंचायत विभाग

विस्तार अधिकारी (पंचायत) विनंतीनुसार बदली यादी-2023

विस्तार अधिकारी (पंचायत) वास्तव्य् सेवा जेष्ठता यादी-2023

ग्राम विकास अधिकारी यांची विनंतीनुसार बदली यादी-2023

ग्राम विकास अधिकारी वास्तव्य् सेवा जेष्ठता यादी-2023

ग्रामसेवक यांची विनंतीनुसार बदली यादी-2023

ग्रामसेवक यांची वास्तव्य् सेवा जेष्ठता यादी-2023

विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची सर्वसाधारण बदली-2023 अंतरीम वास्तव्य् जेष्ठता याद

विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची सर्वसाधारण बदली-2023 विनंती यादी

ग्राम विकास अधिकारी यांची सर्वसाधारण बदली-2023 अंतरीम वास्तव्य् जेष्ठता यादी

ग्राम विकास अधिकारी यांची सर्वसाधारण बदली-2023 विनंती यादी

ग्रामसेवक यांची सर्वसाधारण बदली-2023 अंतरीम वास्तव्य् जेष्ठता यादी

ग्रामसेवक यांची सर्वसाधारण बदली-2023 विनंती यादी

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठ

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांची अंतरीम सेवा जेष्ठ

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली

विस्तार अधिकारी(पंचायत) / ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक यांच्या सर्वसाधारण बदली


सामान्य प्रशासन

वरिष्ठ सहायक (लि.व.)रिक्त पदाची माहिती 2023

सा.प्र.वि.अंतर्गत विविध संवर्गाची रिक्त पदाची माहिती

स.प्र.अ. अंतीम व्यास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

स.प्र.अ.विनंती बदली यादी 2023

क.प्र.अ. अंतीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

क.प्र.अ.विनंती बदली यादी 2023

वि.अ.(सा.) अंतीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

वि.अ. (सा.) विनंती बदली यादी 2023

वरिष्ठ सहायक (लि.व.) अंतीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

वरिष्ठ सहायक (लि.व.) विनंती बदली यादी 2023

कनिष्ठ सहायक (लि.व.) अंतीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

कनिष्ठ सहायक (लि.व.) विनंती बदली यादी 2023

परिचर (वर्ग-4) विनंती बदली यादी 2023

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विविध संवर्गाच्या अंतीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 सहा.प्रशासन अधिकारी

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 विस्तार अधिकारी (सां.)

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 वरिष्ठ सहायक (लि.व.)

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 कनिष्ठ सहायक (लि.व.)

अंतरीम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2023 परिचर वर्ग-4 (विनंती बदली)