जिल्हा परिषद चंद्रपूर

जिल्हा परिषद अधिनियम

महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग

संदर्भ फाईल
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम 1981
सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 2
सोबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८आणि महाराष्ट्र जिल्ह्या परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६
सन 2004 चा महाराष्ट्र आदेश क्रमांक ३५: महाराष्ट्र जिल्ह्या परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९३१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी आदेश.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम-1961
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 24
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 37
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 37
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग रोहयो शासन क्रमांक : विहीर - २०२१/प्र.क्र.1८/मग्रारो-५
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग रोहयो शासन क्रमांक : विहीर - २०२१/प्र.क्र.31/मग्रारो-५
महाराष्ट्र शासन मृद व जलसंधारण ववभाग, शासन परिपत्रक क्र. संवकणय-2021/प्र.क्र. 432/जल-1
महाराष्ट्र मृदा व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक लपायो-2022/प्र.क्र.02/जल-1
महाराष्ट्र मृदा व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक:कोपबं-2022/प्र.क्र. 01/जल-1
महाराष्ट्र मृदा व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक :मुजयो 2020/प्र.क्र.76 /जल-1
महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग रोहयो शासन क्रमांक : विहीर - २०१७/प्र.क्र.1८/मग्रारो-५