जिल्हा परिषद चंद्रपूर

पंचायत समिती मुल

मुल तालुक्यात एकुण 106 गावे असुन त्यापैकी 71 आबादी गावे आहे व 28 रिठी गावे आहेत. तालुक्याची एकुण लोकसंख्या 89,162 आहे. एकूण 49 ग्रामपंचायती असलेल्या तालुक्यात एकुण 27 गट ग्रामपंचायती व 21 स्वतंत्र ग्रामपंचायती आहेत. एकुण दारीद्र रेषेखालील संख्या 10175 असुन त्यापैकी अनुसुचित जाती 1578 अनुसुचित जमाती 2011 इतर लाभार्थी संख्या 6586 आहे. तालुक्याचे लागवडी खालील क्षेत्र 24560 हे. असुन सरासरी पर्जन्य़मान 1716.2 मि.मि. आहे. त्यालुक्यामध्ये एकुण प्रथमिक आरोग्य़ केंद्र 4 असुन एकुण प्राथमिक आरोग्य़ उपकेंद्र 18 आहेत. तसेच एकुण ॲलोपॅथीक आरोग्य़ 1 असुन एकुण आयुवैदीक केंद्र 3 आहे. एकुण पशुचिकित्सालय 10 आहे. शिक्षण व त्यांच्या सुख सोईचा पुरेपुर विचार येथे झालेला असुन या क्षेत्रात एकुण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा 78, जिल्हा परिषद हायस्कुल व खाजगी हायस्कुल अशा एकुण 101 शाळा आहे. तसेच या तालुक्यामध्ये आंगणवाडी केंद्र संख्या 154 असुन मिनी आंगणवाडी संख्या 5 आहे. विकासाचे साधन असणाऱ्या अधिकोषाची संख्या 15 असुन त्यापैकी एकुण व्यापारी अधिकाषाची संख्या 11 व सहकारी अधिकोषाची संख्या 4 आहे.

पंचायत समिती मुल-माहिती

गट विकास अधिकारी

नाव : श्री. बी.एच.राठोड
दूरध्वनी क्र : 9867257458

सभापती

नाव :
दूरध्वनी क्र :

उपसभापती

नाव :
दूरध्वनी क्र :

अ. क्र. पदनाम नाव कार्यालयीन दूरध्वनी क्र. मोबाईल क्र.
1 गट विकास अधिकारी श्री. बी.एच.राठोड - 9867257458
2 - -

नागरिकांची सनद

View File

माहितीचा अधिकार

View File

पंचायत समितीची रचना

View File

पंचायत समिती क्षेत्रातील गावांची यादी

View File

पंचायत समिती क्षेत्रातील PHC यादी

View File

पशुवैद्यकीय दवाखान्याची यादी.

View File

ग्रामपंचायत साजा यादी.

View File

पंचायत समितीचा नकाशा

View File

विशेष घटक योजना गावांची यादी.

View File

TSP / OTSP गावांची यादी.

View File

अनुसूचित क्षेत्रातील गावांची यादी.

डॉक्युमेंट अपलोड नाही

घोषीत दलीत वसती गावांची यादी.

View File

पंचायत समिती मुल- दृष्टीक्षेपात

महत्वाची माहिती
पर्यटन स्थळांची नावे सोमनाथ
एकूण क्षेत्रफळ (चौ.हे.) 476.36 (चौ.कि.मी.)
एकूण लोकसंख्या (सन 2011 चे जनगणनेनुसार) 89162
गावे ( सन 2011 जनगणनेनुसार) 1.एकुण : 106
I) एकूण आबादी गावे :78
II) रिठी गावे : 28
एकूण ग्राम पंचायतींची संख्या 1.एकुण : 49
I) स्वतंत्र ग्राम पंचायती : 28
II) गट ग्राम पंचायती : 21
एकूण प्राथमिक आरोग्य केंद्र 4
एकूण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र 18
एकूण ऍलोपॅथिक दवाखाने 3
एकूण आयुर्वेदीक दवाखाने 1
एकूण पशुचिकित्सालये 3
एकूण पशु प्रथमोपचार केंद्र 6
एकूण प्राथमिक शाळा 1.एकुण : 77
I) एक शिक्षकी शाळा :1
II) दोन शिक्षकी शाळा :35
खाजगी प्राथमिक शाळा 1.खाजगी प्राथमिक शाळा : 11
I) अनुदानित : 3
II) विनाअनुदानित :1
III) कायम विना अनुदानित (इंग्रजी) :7
IV) कायम विना अनुदानित (मराठी) :0
एकूण माध्यमिक शाळांची संख्या 30
एकूण जि.प. माध्यमिक शाळांची संख्या 1
एकूण बाल विकास प्रकल्पाची संख्या 1
एकूण अंगणवाड्यांची संख्या 154
मिनी अंगणवाड्यांची संख्या 7
स्वतंत्र इमारत असलेल्या अंगणवाड्यांची संख्या 120
स्वतंत्र इमारत असलेल्या मिनी अंगणवाड्यांची संख्या 1
एकूण माजी मालगुजारी तलावांची संख्या 154
एकूण कोल्हापूरी बंधाऱ्यांची संख्या 44
एकूण ल.पा. तलावांची संख्या 5
एकूण सिंचन विहिरींची संख्या 300
एकूण व्यापारी अधिकोष 11
एकूण सहकारी अधिकोष 4
सरासरी पर्जन्यमान 1280mm

फोटो गॅलरी